BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Prolan Irányítástechnikai Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

Bejelentés megtételének módja

A bejelentés Társaságunk honlapján, a jelen tájékoztató elolvasása, valamint a törvény által előírt nyilatkozat elfogadását követően tehető meg.

Bejelentő lehet:

  • a munkáltató munkavállalói, valamint
  • a munkáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy
  • olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő:

  • jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni.

Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük. Amennyiben bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az e törvény szerint nem kezelhető adatok is szerepelnek a bejelentésben, úgy azokat a bejelentési rendszerből haladéktalanul töröljük.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (Postacím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Bejelentés J.G.”) vagy elektronikus úton (E-mail cím: bejelentesvedelem@prolan.hu). Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását.

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

Bejelentés mellőzésének esetei

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Nyilatkozattételi kötelezettség

A bejelentő köteles nyilatkozni arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Felhívjuk figyelmét, hogy a rosszhiszemű bejelentés polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

Kivizsgálás

A bejelentés kivizsgálása során a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerül. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Intézkedések

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatói szervezet által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.


A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!

A Prolan Irányítástechnikai Zrt. munkáltató által működtetett visszaélés-bejelentési rendszerről szóló tájékoztatását az alábbi linken érheti el:

MUNKÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER